Besök oss även på facebook!  

"Sverige borde instifta ett internationellt pris - som typ Polar-priset - som premierade mänsklighetens viktigaste innovationer såsom t.ex: televisionen, internet, P-pillret, livsmedelsfrysning, respiratorn, pacemakern, kylskåpet, datorn etc. Varför inte uppkalla priset efter någon stor svensk uppfinnare, varför inte Alfred Nobel?"Lars Liljeryd

Lars 'Stockis' Liljeryd 1951.02.26 - 2020.05.29

En av Sveriges mest prominenta uppfinnare/innovatörer har lämnat oss.

Lars är kanske mest känd för sin prisbelönta komprimeringsalgoritm SBR som i korthet möjliggör att musik och ljud idag globalt distribueras, med hög kvalitet, till fler än sex miljarder mobiler, plattor och datorer. Hans företag förvärvades 2007 av Dolby Laboratories.

Men hans uppfinnargärning är livslång och omfattar betydligt mer än bara audio-området. Han har bl.a. utvecklat lovande lösningar mot världens diabetes.

Lars var en av Nationella Innovatörsrådets ursprungliga ledamöter och bidrog, inte minst genom sitt internationella renommé, till omvärldens respekt och aktning för rådet.  


UPPFINNARNAS LIKA RÄTT TILL NOBELPRISET!

Världens uppfinnare har under de senaste 40 åren alltmer osynliggjorts och marginaliserats.
En förutsättning för uppfinnares existens är de ekonomiska förutsättningarna.

För att samhället ska erbjuda detta, krävs att man erkänner uppfinnarnas betydelse. Därför behöver uppfinnaren synliggöras och uppmärksammas.

Nobelprisets förvaltare har fram till nu valt att medvetet misstolka testamentet, till fördel för forskarna. Testamentets förvaltare Vetenskapsakademin har beslutat att uppfinnare med patent i princip inte ska kvalificera. Dessutom är det bara forskarinstitutioner som tillåts nominera till priset.

Gör uppfinnaren synlig igen! Skriv under det globala uppropet, att uppfinnarna åter ska ha lika del av Nobelpriset!


Har du en 3D-skrivare? Då kan du hjälpa i sjukvårdens akuta läge!
Läs mer här!


Regeringens klimatplan 2020
- Se till att landets uppfinnare anlitas!

Handlingsplanen som redovisar utmaningar och övergripande inriktning på klimatpolitiken, spänner över sektorer och ämnen såsom:

 • industri
 • transport
 • offentlig upphandling
 • skogs- och jordbruk
 • finansmarknaden
 • hållbara förnybara drivmedel
 • infrastruktur för alternativa drivmedel
 • energieffektiva, klimatsmarta fordon/fartyg
 • avskiljning och lagring av koldioxid
 • konsumtionsbaserade utsläpp
 • forskning och innovation
 • internationellt klimatarbete

Om landets uppfinnare gentemot regeringen, kan presentera lösningar inom ett flertal av klimatplanens listade områden, torde regeringen rimligen se en anledning att också ställa behövliga ekonomiska resurser till detta. Läs mer och anmäl kostnadsfritt din medverkan här!


 
Samtliga inskickade synpunkter till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Närmare 170 institutioner, företag, organisationer och myndigheter har skickat in synpunkter på regeringens kommande forskningspolitik (inklusive 'innovationspolitik', eftersom man ju tror att det är samma sak...)

Via länken nedan kan ni läsa samtliga - huvudsakligen akademiska - inspel till regeringen:
https://www.regeringen.se/remisser/2019/11/inbjudan-till-larosatena-att-inkomma-med-synpunkter-till-regeringens-forskningspolitik/

STIKs, SUFs, Nationella innovatörsrådets samt Uppfinnarakademins inspel kan du läsa här.
Göteborgs Uppfinnareförening, Uppfinnarkollegiet samt Swedish Innovators avböjde tyvärr att medverka i inskicket.


FN öppnar innovationscenter i Sverige

FN:s projektorganisation UNOPS (United Nations Office for Project Services) öppnar ett Global Innovation Center i Lund, närmare bestämt i Ideon Science Park.

Centret ska främst fokusera på att identifiera nya innovativa lösningar från unga innovativa företag och uppfinnare från hela världen. Detta och ytterligare 16 centra ska bidra till att utveckla idéer och entreprenörer så att de kan bli aktuella för FN-upphandlingar. Vinnova administrerar UNOPS centret i Lund. Mer info här.


Horizon Europe – 9:e ramprogrammet för Forskning & Innovation

Den 1:a januari 2021 lanseras EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation. Budgeten är bestämd till 100 miljarder Euro för åren 2021 till 2027.

"- Det är bara genom innovation som EU kan fortsätta att vara en stark, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi. Dagens bekräftelse av samsynen om Horisont Europa kommer att bidra till att det nya programmet kan lanseras i januari 2021 som planerat. Texten ger våra forskare klarhet i EU:s prioriteringar på området och våra medborgare kommer att märka att vi lyssnar på deras synpunkter." säger Nicolae Hurduc, Rumäniens minister för forskning och innovation.

Horisont Europa är EU:s flaggskeppsprogram för att stödja forskning och innovation från idé till marknadsintroduktion, och kompletterar nationell och regional finansiering.
Programmet utgår från tre kompletterande och sammanlänkade pelare:

 1. Vetenskaplig spetskompetens €25,8mrd, stöder grundforskning av hög kvalitet, stärker EU:s vetenskapliga ledarskap och ska leda till utvecklingen av kunskaper och färdigheter av hög kvalitet.
   
 2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft €52,7, stöder forskning som rör samhällsutmaningar och industriteknik på sådana områden som hälso- och sjukvård, trygghet, digital teknik och viktig möjliggörande teknik, klimat, energi, rörlighet, livsmedel och naturresurser. Vid sidan av dessa områden kommer ett begränsat antal uppdrag och partnerskap att införas. Varje uppdrag kommer att innehålla en portfölj av forskningsverksamheter.
   
 3. Innovativa Europa €13,5, är inriktad på ökat genomslag och banbrytande innovation och omfattar inrättandet av Europeiska innovationsrådet. Innovationsrådet ska fungera som en kontaktpunkt för innovatörer med stor potential

"Cover-artister" - nytt fenomen!

Den 17 december 2018 ansökte organisationen "Innovationsföretagen" om varumärke.
Innan sin ansökan, var de "Svenska Teknik&Designföretagen".

Men eftersom 'innovation' är ett sådant hett fenomen, där inte minst staten satsar 10-tals miljarder varje år, är det rent ut sagt korkat av företagare att inte ta plats i detta lukrativa område!

Så vad är organisationens innovativa verksamhet då?
Enligt deras egen hemsida är "Innovationsföretagen en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch."

Och vad för slags innovationer producerar medlemsföretagen då?

Tja, enligt medlemsförteckningen är de huvudsakligen byggföretag, arkitekter, VVS-tekniker, fastighetsförvaltare, investorer och ingenjörer.

Men de är drygt 700 företag med tillsammans 37 000 anställda, så självklart blir de i statens ögon en respekterad spelare (med ett sådant aktuellt namn!)

I sin rapport "agenda för ett innovativt Sverige" definierar de fyra epokers 'hjältar': 1940-1960 Ingenjören, 1960-1980 Politikern, 1980-2000 Ekonomen, 2000-2020 Ledaren samt från 2020 åter ingenjören. Man talar i rapporten samma språk som politikerna, fastslår "Innovationens Fyra Förutsättningar: Kultur – Kompetens – Institutioner – Kapital". Och beskriver återigen den våta dröm som önskar att kreativitet ska gå att formalisera, systematisera och institutionalisera.

Men de förutsättningarna kanske inte är någon större innovativ utmaning för arkitekter, byggföretag, VVS-tekniker och ingenjörer.

Sveriges uppfinnare och innovatörer är redan sidosteppade av landets innovationskontor, Sveriges inkubatorer och science-parks, m.fl.

Att ytterligare en spelare nu hittar på att kalla sig nåt med 'innovation' kommer inte att göra livet lättare...


Regelbundna artiklar om uppfinnarens/innovatörens perspektiv hos

Sajten Företagande.se har berett utrymme för STIKs ordförande att publicera artiklar varje vecka, om uppfinnarens/innovatörens situation och vårt perspektiv på vad som behöver åtgärdas i Sveriges innovationsstrategi för att inkludera innovatörer och uppfinnare. Innovationsmiljarder hamnar fel, En cirkulär innovationsekonomi, Nobels testamente misstolkas.


STIKs ordförande i möten med Närings- Finans- samt Infrastruktur-
departementet om innovatörers frånvaro i bredbandsutbyggnaden
STIKs ordförande träffade den 27/8 tjänstemän på Näringsdepartementet, Finansdepartementet samt Infrastrukturdepartementet om två akuta problem vad gäller Sveriges bredbandsutbyggnad;

Å ena sidan saknas nödvändig kompetens på installationssidan, då teknikutvecklarna – innovatörerna – är exkluderade i de fora som beslutar i - och utformar de nationella och regionala utbyggnadsplanerna.
Å andra sidan är okunskapen hos upphandlarna; kommuner, landsting, regioner och myndigheter vad gäller immaterialrätt och upphandlingsregler oerhört utbredd.

Då en av Innovatörsrådets ledamöter individuellt under en längre tid gjort stora ansträngningar, i kommunikation med berörda parter, stadsnätföreningar, kommuner, installerande företag mm, för att komma till rätta med problemen, utan att några väsentliga åtgärder gjorts, beslöt rådet att kontakta de regeringsdepartement som ytterst ansvarar för bredbandsutbyggnaden. Efter överlämnad skriftlig information och muntlig framställning om hur rådande situation ytterst hotar landets fortsatta bredbandsutbyggnad, nåddes vad talespersonen uppfattade som konsensus om två saker:

 1. Innovatörerna behöver inkluderas i de fora och kommittéer där beslut om utbyggnad tas.
 2. Resurser behöver avsättas för att utbilda de upphandlingsansvariga i landets regioner, kommuner och landsting i immaterialrätt och upphandlingsregler.
Finansdepartementets ledamöter kommer att informera Upphandlingsmyndigheten om detta möte så att ärendet i någon mån är förberett inför Innovatörsrådets planerade möte med sagda myndighet. Rådet avser också att träffa SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen lanserar fyra offensiva samverkansprogram; "kraftsamling för innovation"

Regeringen lanserar fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019 - 2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering.

Samverkansprogrammen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna. Regeringen avser stimulera samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga, dvs det alltmer utdömda receptet för innovation - utan uppfinnare - som kallas Triple Helix.

Regeringen påstår felaktigt att "Sverige idag är världsledande när det kommer till innovation". Regeringens Samverkansprogram bygger på övertygelsen att den gröna omställningen och digitaliseringen kommer skapa nya sätt att bland annat göra affärer, producera, resa, bo och kommunicera,vilket möjliggör bättre hälsa, välfärd, jämställdhet och nya arbetstillfällen.

Nationella innovationsrådet, som leds av statsministern - fortfarande utan representanter för innovatörer/uppfinnare - arbetar nära samverkansprogrammen och har varit drivande i att ta fram de olika områdena. De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är:

 • Näringslivets digitala strukturomvandling
 • Hälsa och life science
 • Näringslivets klimatomställning
 • Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Länk till regeringens pressmeddelande      Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
 

 

SVERIGES NATIONELLA INNOVATIONSRÅD'S NYA SAMMANSÄTTNING

Trots såväl STIKs som Nationella Innovatörsrådets återkommande kommunikation, påstötningar och inspel, lyser fortfarande representation för innovatörer och/eller uppfinnare helt med sin frånvaro också i denna nya upplaga av regeringens innovationsråd.

Utöver statsminister Stefan Löfven, miljöminister Isabella Lövin, finansminister Magdalena Andersson, näringsminister Ibrahim Baylan samt högre-utbildnings-och forskningsminister Matilda Ernkrans, har vi 3 VD's för storföretag, 2 riskkapitalrepresentanter, 1 representant för Fossilfritt Sverige, 1 representant för tjänstemannafacket, 1 VD för science park, 2 professorer samt en sjukhusdirektör = 9 kvinnor och 7 män, utmärkt ur genusperspektiv!

Men ingen innovatör.

Nationella Innovationsrådets ledamöter 2019:

 • Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB
 • Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
 • Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare
 • Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB
 • Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen
 • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
 • Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi
 • Daniel Sachs, VD Proventus
 • Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet
 • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska sjukhuset
 • Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
 

ARTIKEL I WIPO MAGAZINE: Begår Nobelstiftelsen och Vetenskapsakademin lagbrott?

I en artikel i den offentliga skrift som ges ut av World Intellectual Property Organization, avslöjas hur förvaltarna av Nobels testamente styrt priset bort från uppfinnarna, för att huvudsakligen gynna forskarna. 

Enligt den underliggande forskning WIPO Magazine-artikeln relaterar till, har testamentesförvaltarna utövat Nobels sista vilja, med diskriminerande villkor som förvaltarna själva hittat på för att utestänga den ena av testamentets två utsedda pristagarekategorier. Villkor som inte står i själva testamentet.

Frågan är om det går att hitta en jurist eller advokat som har modet/ryggraden att ta sig an ämnet, för att hjälpa världens uppfinnare att återfå sin - av Alfred Nobel juridiskt definierade - rättmätiga kvalifikation och erkännande att kunna erhålla detta viktiga, internationella pris?

Länk till artikeln on-line: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/03/article_0008.html       Länk till artikeln som .pdf-fil: 'Discovery or Invention', WIPO Magazine


 
 
STIK tar emot delegation från Litauens Energiinstitut
Den 11 juni tog STIK emot en delegation från Litauens energimyndighet och dess R&D and Innovation Transfer Unit. Besöket var ett studiebesök där delegationen önskat höra mer om teknik-transferering och andra processer för att öka innovation.

Man hade valt STIK för att ta del av STIKs flerfaldiga projekt och vår agenda när det gäller att stötta uppfinnare och innovatörer.

Mötet var ömsesidigt utvecklande och vi fick en god inblick i likheter och skillnader mellan våra respektive länders innovationsstrategier.

STIKs styrelse representerades av Lennart Nilsson, Christofer Friberg samt ordförande.
Medverkade gjorde även Adrian Cabezas Morales som föredrog sitt utvecklingsarbete kring partikelrening.

Christofer Friberg höll ett uppskattat föredrag om geotermisk energiutvinning och dess möjligheter, inte minst för landet Litauen.


 
 
 


 De som vill ha Johan Wiboms föredrag "Nya regler om varumärken samt ny lag om företagsnamn", kan ladda ned detta här som .pdf!


Nya ledamöter i s styrelse

På STIKs årsstämma den 8:e maj, invaldes följande nya ledamöter till föreningens styrelse:

Camilla Byrinder-Lundin, Conny Gustavsson, Helena Kohlberg samt Johan Wibom

STIKs styrelse består således nu utav:

Camilla Byrinder-Lundin
Christofer Friberg
Conny Gustavsson
Helena Kohlberg
Stig Lasses
Lennart Nilsson
Örjan Strandberg (ordförande)
Siv Östman
Johan Wibom

STIK tackar de avgående styrelseledamöterna:
Thomas Björshammar, Curre Hansson, Cenneth Lindkvist, Jian Rödblom samt Sara Saif


Ny styrelse i SUF - Svenska Uppfinnareföreningen

På SUFs årsstämma på Tekniska Muséet den 4:e maj, valdes en ny styrelse i föreningen:

Ordförande: Jan-Erik Nowacki, 72 år, Lidingö - Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)

Ledamöter:
Lina Modén, 29 år, Sundsvall - Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening STUIF
André Sevä Nordvold, 48 år, Sörberge - Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening STUIF
Therese Jarl, 36 år, Hasslarp - Svenska Uppfinnareföreningen Helsingborg - Ängelholm - Landskrona
Göran Lindh, 63 år, Täby - Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)
Carl-Eric Engström, 73 år, Brunskog - Västra Värmlands Uppfinnarförening VVU
Gustaf Bauer, 41 år, Älmhult - Älmhults Idéförening
Leif Wrenkler, 79 år, Åkersberga - Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)
Ingvar Svanborg, 76 år, Östersund - Jämtlands Uppfinnarakademi

Mer information här


   

 De som vill ha Örjans föredrag "Kapital för innovation", kan ladda ned det här som .pdf!

 
 
 


 De som vill ha Lennart Nilssons föredrag om Förhandlingar och Avtal, kan
ladda ned detta här som .pdf!

 


Camilla Byrinder utsedd till Årets Uppfinnarkvinna 2019

Den 8 mars på Tekniska museet i Stockholm, emottog Camilla Byrinder Lundin utmärkelse, diplom och ett stipendium på 30 000 kr. Juryns motivering är följande:

"Camilla Byrinder Lundin har sedan 2010 utvecklat sin idé om måltidsoptimering för att minska matsvinnet i skolor och offentliga kök. Produkten används nu i många kommuner och fler är intresserade. Det är ett allmänt intresse att minska matsvinn, få kontroll över matinköp och storlek på portioner, samt variera kosten. Utvecklingen går mot det digitaliserade köket, med början i skolköket till att även omfatta äldreboenden. Juryn har bedömt att Camilla Byrinder Lundin är en värdig vinnare då hennes arbete med QualiFare och Måltidsoptimering har visat sig hållbar och utvecklingsbar samt ligger rätt i tiden."  Läs mer här: http://uppfinnare.se/hem/uk2019.

STIK gratulerar!


 

 

 


 

 De som vill ha Örjans seminarium om kreativitet och flockbeteende från 1-hr-Innovation-kvällen, laddar ned detta här!

 

 

 


 De som vill ha Lennart Nilssons föredrag
'Uppfinning/Innovation - Från idé till marknad', kan ladda ned detta här som .pdf!

 


info från PRV - Patent- & Registreringsverket

Ny varumärkeslag
Nya viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar. PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler.

Läs mer här.

Genomlysningen – vi hjälper företag att hitta sina immateriella tillgångar Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt? Det får du veta om du svarar på 12 snabba frågor. Det tar max tre minuter av din tid. Gör testet
här.

 

STIK hos Subtopia! 

På klassisk uppfinnar-mark, Subtopia i Alby Gård, där bl.a. ett par av dåtidens största uppfinnare - L. M. Ericsson och Gustav Dahlén - varit verksamma, har STIK nu hittat en mycket passande miljö att fortsätta bedriva vår verksamhet i!

Subtopia beskriver sig själva som ett rymligt förortsparadis i Alby, Botkyrka, där man fyller sina 15 000 kvm med samtida cirkus, filmstudior, urban konst, innovation, dans, musik och mycket mer!

 STIKs nya adress är: STIK, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg  (Resebeskrivning)

STIKs kärnverksamhet och medlemsservice:

Rådgivningsverksamhet: STIKs rådgivare finns tillgängliga för dig som medlem. Rådgivningen är kostnadsfri. Våra kvalificerade rådgivare kan vägleda dig hela vägen, i alla frågor som berör innovationsprocessen - från tidigt idéstadium till marknadsetablering inkl etablering av eget företag.

Professionellt konsultstöd: Genom vårt samarbete med ett 30-tal professionella konsulter i allt från t.ex. 3D simulering, prototyparbete, nyhetsgranskningar, patentombud, teknikförmedling och förhandlings- och avtalssupport och mycket annat som hör till för en lyckad innovationsutveckling, kan vi erbjuda dig kostnadseffektivt konsultstöd till ett pris som tål att jämföras.

Tvistelösning: Uppfinnareombudsmannen (UO) kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa dig som hamnat i tvist med din licenstagare, avtalspartner eller företag som förvärvat dina rättigheter. UO har också speciell kompetens inom området för anställdas uppfinningar ”Lag och kollektivavtal om rätt till arbetstagares uppfinningar” I UOs organisation finns ombudsmän, jurister och advokater.

Kontakt med våra medarbetare tar du enklast via hemsidan.


Nobelprisets utdelare anmälda till DO - Diskrimineringsombudsmannen

Anmälan tar upp hur Kgl Vetenskapsakademin väljer att, från testamentestextens "upptäckt eller uppfinning", konsekvent bortse från uppfinning och istället huvudsakligen utse forskare till pristagare.
 
Påståendet styrks dels av statistiken från 1901 fram till idag, men även av dokument där akademin i protokollförda beslut lagt till villkor som att "uppfinningar som förvärvat patent bör diskvalificeras som pristagare" - inget som står i Alfred Nobels testamente(!).
 
Anmälaren påtalar dessutom att det endast är forskningsinstitutioner som tillåts nominera till priset, inga representanter för uppfinnare/innovatörer. Sammantaget diskriminerar således Nobelprisförvaltaren uppfinnarna.
 
Vare sig Kgl Vetenskapsakademin, Nobelstiftelsen eller media har ännu kommenterat anmälan (länk till DO-anmälan).

Stockholms Innovatörskrets, STIK, är en av Sveriges största föreningar för innovatörer och uppfinnare. Vi uppbär inga Jo, vi har en egen flagga också...bidrag och arbetar helt och fullt med att tillvarata våra medlemmars intressen, främjande innovationer och uppfinningar.

STIK finns i Subtopia, Rotemannavägen 10 i Botkyrka. Där erbjuder vi utbildning, fri rådgivning, seminarier och olika events. Mycket är gratis för medlemmarna men STIK erbjuder dessutom en mängd rabatterade tjänster såsom hjälp med patentansökningar, prototypframställning, avtalsfrågor, förhandlingshjälp och mycket annat.

Välkomna med frågor, eller besök oss på Rotemannavägen 10!

29 487 besök under 2019.
22 898 besök under 2018.

31 784 besök under 2017.

30 760 besök under 2016.

31 185 besök under 2015.

21 009 besök under 2014.